در حال بارگذاری ...

موفقیت دانشجویان پردیس در مسابقات قرآن مرحله منطقه ای

باسمه تعالی

حضورموفقیت آمیز دانشجو معلمان پردیس علامه طباطبایی در مسابقات مرحله منطقه ای، جشنواره فرهنگی (قرآن وعترت)در شیراز

تعداد 10نفر از دانشجویان این پردیس در تاریخ 96/2/31جهت شرکت در مسابقات مرحله منطقه ای ،رشته های حفظ(حفظ  یک جزء-حفظ پنج جزء- حفظ ده جز) ورشته های کتبی از جمله اسرارنماز- سیره معصومین –صحیفه سجادیه –ترجمه وتفسیر قرآن کریم –نهج البلاغ وحفظ موضویی قرآن ،به شیراز اعزام گردیدند که پس از رقابت موفق به کسب مقامات ذیل گردیدند.

عبدالحکیم دفاعی: مقام اول در رشته حفظ ده جزء

محمد رئیسی: مقام اول در رشته احکام

عیسی احمد زاده:مقام  دوم در حفظ یک جزء

حسن دریایی: مقام دوم در حفظ پنج جزء

احمد سفیق زاده :نفر دوم در رشته سیره معصوین

فتح اله جاهدین محمدی :نفر دوم در رشته صحیفه سجادیه

ماشا الله انیژ: نفر سوم در رشته ترجمه وتفسییر قرآن

علی ابراهیمی: نفر دوم در رشته حفظ موضوعی قرآن کریم


نظرات کاربران