در حال بارگذاری ...
قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

تشکیل کلاس های جبرانی

به استناد نامه شماره 50000/2723/300/د مورخه 96/03/10 سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان تشکیل کلاس های جبرانی از روز شنبه مورخه96/03/27 لغایت چهارشنبه 96/03/31 طبق برنامه کلاسی نیمسال دوم برگزار خواهد شد.بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق آیین نامه رفتار خواهد شد.

 


نظرات کاربران